Algemene voorwaarden

Inleiding

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden, volledig bekend aan en onvoorwaardelijk aanvaard door de koper, zullen worden toegepast, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk door ons vanaf wordt geweken.
Het afsluiten van een contract houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van onderhavige voorwaarden.
Elke wijziging van deze verkoopsvoorwaarden dient door ons uitdrukkelijk aanvaard en schriftelijk bevestigd te worden.

1. Verbintenis

Alleen de verbintenissen die de handtekening dragen van een directeur, een gevolmachtigde of drager van een volmacht van onze vennootschap, zijn geldig.

2. Aanbiedingen

Tenzij er een voorraad bestaat, en binnen de grenzen van deze bestaande voorraad, zijn de aanbiedingen of verbintenissen van onze afgevaardigden slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze kant.
Onze prijzen, tarieven en catalogus hebben alleen een aanwijzende en geen verbindende waarde.
Hetzelfde geldt voor de aanvullende aanwijzingen aan onze aanbiedingen, die niet gewaarborgd zijn aangaande hun details.

3. Bestellingen

Alle bestellingen worden geregistreerd volgens hun orde van inschrijving en worden slechts definitief na bevestiging door onze vennootschap. Indien hij nalaat ons binnen de vier dagen schriftelijk zijn opmerkingen over te maken, wordt de koper geacht, akkoord te gaan met de inhoud van onze verkoopsbevestiging.

4. Prijzen

Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen. In de vermelde prijzen is de BTW niet begrepen.
Deze prijzen kunnen gewijzigd worden wegens loonsverhoging, verhoging van sociale lasten, stijging van prijzen van grondstoffen of andere prijsstijgingen.
Alle nieuwe lasten, opgelegd door de overheid (verhoging van taksen, invoerrechten, belastingen, enz…), die niet bestonden op het ogenblik van het afsluiten van het contract, zullen ten laste zijn van de klant.

5. Herziening

De volgende herzieningsformule zal in alle gevallen toepasselijk zijn:
P = Po (0,20 + 0,40 S + 0,40 i)
So   lo
P = bedrag der werken
S = aanduiding van de lonen volgens SOPA, categorie)
I = aanduiding van de marktprijs der materialen van de openbare werken.
De letter met de index o = waarde gedurende de maand die de datum van de aanbieding voorafgaat.
De letter zonder index = waarde gedurende de maand die de factuurdatum voorafgaat.

6. Kosten van verzending en verpakking

De opgegeven prijzen betreffen de goederen, onverpakt geladen op een vrachtwagen, bij vertrek in onze magazijnen. Buitengewone transport- en verpakkingskosten zullen aangerekend worden aan de scherpste prijs.
De prijzen opgegeven “franco op de bouwplaats” gelden alleen voor zover de bouwplaats gemakkelijk bereikbaar is met de vrachtwagen over een berijdbare weg.
Het afladen is in ieder geval ten laste van de klant.

7. Leveringstermijnen

Onze termijnen beginnen pas te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van de bestelling, van de nodige aanduidingen en van het voorschot. De aangegeven leveringstermijnen worden enkel vermeld ten aanwijzende titel en zullen in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden.
In alle gevallen van overmacht kan de leveringstermijn opgeschort worden. Dit zal in het bijzonder het geval zijn bij staking, look-out of om het even welk incident dat de normale marktwerking van onze onderneming of van onze leveranciers verstoort.
Het niet naleven van de leveringstermijn geeft aan de koper niet het recht het contract te ontbinden, noch aanspraak te maken op schadevergoeding met intresten.
Indien de termijn, die in het contract ten aanwijzende titel werd opgegeven, met 6 maanden wordt overschreden, kunnen de koper of de verkoper de bestelling annuleren zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

8. Aanvaarding

De goederen worden altijd beschouwd door de klant te zijn aanvaard voor het vertrek, zelf indien de verkoop is aangegaan “franco levering” op de bouwplaats. De goederen worden beschouwd geldig en definitief aanvaard te zijn, zonder ander bericht, bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Elke klacht zal moeten gebeuren binnen de 5 werkdagen volgend op de levering zodat de zichtbare gebreken, fouten en tekortkomingen binnen de termijn vastgesteld kunnen worden.
Bij verborgen gebreken zal de aangifte ervan gedaan moeten worden binnen de 48 uren na de ontdekking ervan.
Eens de hiervoor vermelde termijn verstreken zijn, zal de klacht als laattijdig beschouwd worden.
In dat geval zullen de goederen niet teruggenomen of verwisseld worden. Wanneer een verborgen gebrek ontdekt en degelijk vastgesteld wordt, zal onze firma alleen gehouden zijn de gebrekkige materialen te vervangen zonder tot enige andere schadevergoeding gehouden te zijn.

9. Annulering en terugzending

Geen enkele terugzending van materialen mag uitgevoerd worden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de firma. In ieder geval moet de terugzending gebeuren zonder kosten voor onze firma en onder verantwoordelijkheid van de koper.

Dezelfde voorwaarden dienen in acht genomen te worden wanneer de klant een tegenorder geeft voor een bestelling die door ons werd bevestigd. Beide voorbeelden worden beschouwd als de annulering van de bestelling en geven aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding in verhouding tot het nadeel, door de verkoper ondervonden.

Deze schadevergoeding zal in geen geval minder dan 25% van de waarde van de bestelling mogen bedragen.

10. Ontbinding

Overmacht bevrijdt ons van elke verplichting tegenover de koper.

Onder overmacht dienen alle onvoorziene omstandigheden – onafhankelijk van onze wil – te worden verstaan, die de voorwaarden en leveringstermijnen wijzigen.

Indien de levering onmogelijk zou zijn geworden aan de overeengekomen voorwaarden en binnen de overeengekomen termijnen, behouden wij ons het recht voor, de bestelling op te zeggen en dit bij aangetekend schrijven aan de koper ter kennis te brengen, zonder dat deze laatste ook maar op enige schadevergoeding aanspraak kan maken.

11. Betaling

30 % bij de bestelling contant en zonder korting door middel van een bankcheque.
70 % bij de terbeschikkingstelling (levering) van de materialen.
– hetzij contant met korting van 2 % bij betaling met bankcheque aan ons order of via bankoverschrijving
– hetzij door een geaccepteerde wissel op 30 dagen van de factuurdatum, kosten te onzen laste.
In dit geval moet de wissel ons binnen de 8 dagen teruggestuurd worden. De geleverde goederen blijven ons eigendom en wij behouden ons het recht voor ze terug te nemen tot de dag van de volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben.

12. Gebrekkige betaling

Op het bedrag van elke factuur die niet vereffend is op haar vervaldag, zal met vol recht en zonder ingebrekestelling noch aanmaning een intrest toegepast worden van 1,5% per maand vanaf de vervaldag.
Elke begonnen maand dient geheel betaald te worden.
Na één maand vertraging in de betaling, zal bovendien een vergoeding voor betwistingkosten en gebrek aan verwacht beschikbaar kapitaal eisbaar zijn. Deze vergoeding zal gelijk zijn aan 20,00€, vermeerderd met 10% van het bedrag der niet betaalde prestatie.
Indien de betaling niet uitgevoerd wordt binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, zal het factuurbedrag verhoogd worden met 20% en minimum 50,00€ als forfaitaire en niet in mindering te brengen penaliteitclausule.
Een klacht die betrekking heeft op de kwaliteit der werken is geen reden tot weigering van betaling.
Onze vennootschap behoudt zich het recht voor betalingswaarborgen te eisen en de uitvoering van het contract uit te stellen, zolang deze waarborgen niet werden verstrekt.
Het overlijden, de onbekwaamheid, het protest, het concordaat of het faillissement van de koper, geeft ons het recht een einde te stellen aan het contract zonder voorafgaande aanmaning en de onmiddellijke en integrale betaling te eisen van elke levering die nog in betwisting of niet betaald is. Tezelfdertijd zal de verkoper het recht hebben alle goederen die niet betaald zijn terug te nemen en de voorschotten, die eventueel betaald zijn, aan te rekenen op de uitgevoerde leveringen.

13. Bijvoegsel

Zijn aanvullend op deze algemene verkoopsvoorwaarden voor zover zij er niet uitdrukkelijk van afwijken : de algemene verkoopsvoorwaarden van de handel in bouwmaterialen van de nationale Federatie van Beroepsverenigingen van Handel in bouwmaterialen in België, gegeven en afgesloten in de algemene vergadering van 11 februari 1970.

14. Rechtsmacht

Elke wijziging aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden dient gevraagd te worden bij aangetekend schrijven.
Elke betwisting tussen de partijen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Nivelles.

Préambule

Sauf dérogation expresse et écrite de notre part, seules les présentes conditions générales, bien connues et acceptées irrévocablement par le fournisseur sont d’application. Par l’acceptation de la présente commande, le fournisseur reconnaît en avoir pris connaissance, les accepter et s’y soumettre. Dans tous les cas, nos conditions d’achats sont prééminentes sur les conditions de ventes du fournisseur.

1. Engagements et commandes

Seuls sont valables ceux qui portent la signature d’un Directeur, d’un Fondé de Pouvoirs ou d’un porteur de procuration de notre société. Un engagement verbal n’est valable que s’il est confirmé par écrit endéans les 48 heures de sa formulation verbale. Le fournisseur qui reçoit notre commande sur base de son offre ne peut invoquer, après réception de la commande, qu’il y ait eu erreur ou omission.

2. Marques et brevets

Le fournisseur certifie que les produits faisant l’objet de la présente commande ne constituent pas une contrefaçon à un brevet existant, et s’engage à nous indemniser des conséquences en cas d’infraction à la loi sur la protection des brevets, marques, et en général droits d’auteur. Il s’engage a être solidaire avec nous au cas ou pareil recours serait exercé, et à prendre cause et fait pour notre société devant les Tribunaux. Les fournitures seront marquées à notre demande et à notre marque, la non-observation de cette clause nous autorise à prendre toute mesure utile de rectification, et le cas échéant d’annuler la commande en cas d’infraction répétée et signalée par simple lettre. Toute démarque rendue nécessaire par la carence du fournisseur lui sera portée en compte.

3. Emballages

Les marchandises devront toujours nous parvenir emballées dans le conditionnement défini aux conditions particulières de la commande. En aucun cas, les emballages palettisés n’excéderont 1.500 kg et toutes les précautions seront prises pour éviter les détériorations lors des manipulations au moyen d’engins de levage. Les points d’accrochage seront clairement repérés. Les emballages indiqueront le poids net, la tare et le poids brut, il y sera également indiqué le numéro du présent bon de commande.

4. Délai de livraison

Les délais fixés de commun accord et repris au recto de la présente commande sont de stricte application. Ce délai concerne la date d’achèvement de fourniture et/ou travaux décrits.

5. Retards de livraison

Le fournisseur accepte, après simple mise en demeure recommandée, d’indemniser Rooflight Project à concurrence de 1 % de la valeur globale de la commande par semaine de retard de livraison avec un maximum de 10 %, ceci à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi. En outre, nous nous réservons le droit de réclamer au fournisseur toute autre amende ou indemnité qui nous serait imputée par notre client. Tout retard supérieur à six semaines nous autorise à appliquer la pénalité prévue, et à nous approvisionner chez un autre fournisseur de notre choix, aux frais du fournisseur détaillant, sans que cela crée un droit de dédommagement au fournisseur défaillant.

6. Expédition réception

Il sera établi avec chaque fourniture une note d’envoi en double exemplaire qui reprendra le numéro de la commande, le poids brut et le poids net du colis. Même en cas d’enlèvement par nos soins, le transport jusqu’à notre dépôt sera fait aux risques du fournisseur. Dans le cas de matériel destiné à l’exportation, le fournisseur nous tiendra les documents nécessaires, liste de colisage, numéro douanier, pois net et brut, etc.. au moins 10 jours avant son expédition.

7. Prix

Le prix convenu est ferme et non révisable pour toute la durée de la livraison de la présente commande. Dans le cas de marchés, le fournisseur est tenu de nous avertir de la hausse probable dès l’introduction de son dossier au Ministère des Affaires Economiques. Aucune révision à la hausse ne sera admise hors cette procédure. Le prix défini au présent bon de commande s’entend franco nos ateliers à Braine-le- Château, tous frais compris (taxes, assurances et autres frais quelconques).

8. Garanties

La marchandise fournie et garantie exempte de tout défaut apparent et de tout vice caché, convient parfaitement à la destination qui lui est assignée. En cas de défaut ou de vice, la marchandise sera remplacée gratuitement et en outre, les frais complémentaires de livraison, démontage, et remise en état seront mis à charge du fournisseur. Le fournisseur est censé connaître les desideratas du cahier des charges et y souscrit, le non-respect du cahier des charges remis, nous autorise à annuler la commande, sous réserve de dommages et intérêts pour préjudice subi.

9. Résiliation

Tous cas de force majeure constatés, limitant ou interdisant la circulation des marchandises, restriction ou transfert de devises, dévaluation, augmentation de droits et taxes, grèves, émeutes, look-out et les faits cités ci-dessus n’étant pas limitatifs, ou toute autre cause fortuite touchant soit nos ateliers, soit nos clients, nous dégagent de toute responsabilité et nous autorisent pour annuler sans recours tout ou partie du marché, sans sommation préalable.

10. Factures

Chaque bon de commande fera l’objet d’une facture distincte qui reprendra obligatoirement nos références et notamment la date et le numéro du bon de commande. La facture sera envoyée en triples exemplaires et sera accompagnée d’une copie de notre accusé de réception de livraison, ou d’une copie de votre note d’envoi accusant réception de votre fourniture.

11. Paiement

Sauf stipulation contraire, nos paiements se font à notre choix, au comptant moyennant 3% d’escompte ou à 90 jours fin de mois date de réception de facture. Aucun paiement ne sera fait à une date autre que fin de mois. Nous n’acceptons aucune disposition sur notre caisse.

12. Dérogation

Toute dérogation aux règles ci-dessus doit être faite par écrit et confirmée.

13. Juridiction

Toutes contestations entre parties seront soumises à la juridiction exclusive des Tribunaux de Nivelles.

14. Complément

Dans le cas où la présente commande comporte des travaux, celle-ci n’est valable que pour autant que le fournisseur ou sous-traitant soit agréé selon la procédure définie par la loi économique. Il fournira la preuve sur simple requête de notre part.